მეცხრე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

საშინაო დავალება

უპასუხეთ შეკითხვას:

Do you think Antonio risking his life for Bassanio in the name of friendship was a smart decision or a foolish one? Why

პასუხი დაასაბუთეთ.

მეორე  დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

If you were in Dantes’ situation, would you want to get revenge, or would you be able to forgive the men who betrayed you?

პასუხი ახსენით.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ დიდი და პატარა ცხოველები. დაწერეთ წინადადებები. მაგალითად, The moose is big. The monkey is small.

უპასუხეთ შეკითხვას:

Where will you go?

მაგალითად, I will go to the circus.

პასუხი დაასურათეთ.

დახატეთ თქვენი საყვარელი საქმიანობა.

მერვე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

Imagine you are middle-aged, reminiscing about your past. Write a short Bildungsroman story, focusing on the important experiences throughout your life and how they shaped you into the middle-aged adult you are.

მეორე დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Do you think Robin Hood is a criminal or a hero? Can he be both at the same time?

პასუხი ახსენით და მოიყვანეთ მაგალითები.