საშინაო დავალება

მეთერთმეტე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Do you think the three witches created Macbeth’s desire to become king, or do you think he always (secretly) had that ambition?

პასუხი ახსენით.

მეორე  დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Which do you think is more violent: the animal or the human world?

პასუხი დაასაბუთეთ.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ ტრანსპორტის საშუალება. გააკეთეთ 1-10 რიცხვების თავსატეხი. დაწერეთ შესაბამისი სიტყვები.

დახატეთ მადელაინი თბილისში. დაწერეთ ღირსშესანიშნაობებთან დაკავშირებული სიტყვები.

დახატეთ ექიმი. მოუყევით მას თქვენი პირადი ინფორმაცია.

მეათე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Describe a time when you completely misunderstood a social situation. What were the consequences of your mistake? What did you learn from this experience?

მეორე  დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

If you could be one of the characters in the book – either Jim Hawkins the teenage hero or Long John Silver the pirate – who would you want to be, and why?

პასუხი დაასაბუთეთ.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ ქოქოსის ხე და დააწერეთ ასოები.

დახატეთ ფერმა. დაწერეთ ფერმის ცხოველები.

დახატეთ ჯორჯი დიდ ქალაქში. დაწერეთ ქალაქთან და სოფელთან დაკავშირებული სიტყვები.

მეცხრე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Do you think Antonio risking his life for Bassanio in the name of friendship was a smart decision or a foolish one? Why

პასუხი დაასაბუთეთ.

მეორე  დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

If you were in Dantes’ situation, would you want to get revenge, or would you be able to forgive the men who betrayed you?

პასუხი ახსენით.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ დიდი და პატარა ცხოველები. დაწერეთ წინადადებები. მაგალითად, The moose is big. The monkey is small.

უპასუხეთ შეკითხვას:

Where will you go?

მაგალითად, I will go to the circus.

პასუხი დაასურათეთ.

დახატეთ თქვენი საყვარელი საქმიანობა.

მერვე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

Imagine you are middle-aged, reminiscing about your past. Write a short Bildungsroman story, focusing on the important experiences throughout your life and how they shaped you into the middle-aged adult you are.