საშინაო დავალება

მეთერთმეტე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Do you think the three witches created Macbeth’s desire to become king, or do you think he always (secretly) had that ambition?

პასუხი ახსენით.

მეორე  დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Which do you think is more violent: the animal or the human world?

პასუხი დაასაბუთეთ.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ ტრანსპორტის საშუალება. გააკეთეთ 1-10 რიცხვების თავსატეხი. დაწერეთ შესაბამისი სიტყვები.

დახატეთ მადელაინი თბილისში. დაწერეთ ღირსშესანიშნაობებთან დაკავშირებული სიტყვები.

დახატეთ ექიმი. მოუყევით მას თქვენი პირადი ინფორმაცია.

მეათე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Describe a time when you completely misunderstood a social situation. What were the consequences of your mistake? What did you learn from this experience?

მეორე  დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

If you could be one of the characters in the book – either Jim Hawkins the teenage hero or Long John Silver the pirate – who would you want to be, and why?

პასუხი დაასაბუთეთ.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ ქოქოსის ხე და დააწერეთ ასოები.

დახატეთ ფერმა. დაწერეთ ფერმის ცხოველები.

დახატეთ ჯორჯი დიდ ქალაქში. დაწერეთ ქალაქთან და სოფელთან დაკავშირებული სიტყვები.

მეცხრე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Do you think Antonio risking his life for Bassanio in the name of friendship was a smart decision or a foolish one? Why

პასუხი დაასაბუთეთ.

მეორე  დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

If you were in Dantes’ situation, would you want to get revenge, or would you be able to forgive the men who betrayed you?

პასუხი ახსენით.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ დიდი და პატარა ცხოველები. დაწერეთ წინადადებები. მაგალითად, The moose is big. The monkey is small.

უპასუხეთ შეკითხვას:

Where will you go?

მაგალითად, I will go to the circus.

პასუხი დაასურათეთ.

დახატეთ თქვენი საყვარელი საქმიანობა.

მერვე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

Imagine you are middle-aged, reminiscing about your past. Write a short Bildungsroman story, focusing on the important experiences throughout your life and how they shaped you into the middle-aged adult you are.

მეორე დონე ( VII - IX კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვას:

Do you think Robin Hood is a criminal or a hero? Can he be both at the same time?

პასუხი ახსენით და მოიყვანეთ მაგალითები.

პირველი დონე ( I - VI კლასი)

დახატეთ თქვენი საგვარეულო ხე და დააწერეთ ოჯახის წევრები.

უპასუხეთ შეკითხვას:

What pet will you get?

მაგალითი: I will get a cat.

დახატეთ თქვენი შინაური ცხოველი.

უპასუხეთ შეკითხვას:

What will you eat?

მაგალითი: I will eat the pizza.

პასუხი დაასურათეთ.

მეშვიდე კვირა

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

უპასუხეთ შეკითხვებს:

What do you think is the best way to make real change in society?

Are there any areas you’d like to see change?

In an ideal world, how would that change happen?